No media available

Reference

Luke 2: 8-20
What Was God Thinking?!

Luke 2:8-20 New Revised Standard Version (NRSV)

In that region there were shepherds living in the fields, keeping watch over their flock by night. Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. 10 But the angel said to them, “Do not be afraid; for see—I am bringing you good news of great joy for all the people: 11 to you is born this day in the city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord. 12 This will be a sign for you: you will find a child wrapped in bands of cloth and lying in a manger.” 13 And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, 14 “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favors!”  15 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, “Let us go now to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us.” 16 So they went with haste and found Mary and Joseph, and the child lying in the manger. 17 When they saw this, they made known what had been told them about this child; 18 and all who heard it were amazed at what the shepherds told them. 19 But Mary treasured all these words and pondered them in her heart. 20 The shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them.

Lucas 2:8-20 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version 

Kinagabihan, sa lupain ding iyon ay may mga pastol sa parang na nagbabantay ng kanilang mga kawan. Bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa kanilang paligid; sila ay lubhang natakot. 10 Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot, sapagkat dala ko sa inyo ang mabuting balitang ikagagalak ng lahat ng tao. 11 Sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon. 12 At ito ang palatandaan para sa inyo: matatagpuan ninyo ang isang sanggol na binalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban.”13 Walang anu-ano'y sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at nagsasabi:  14 “Luwalhati sa Diyos sa kaitaas-taasan, at sa daigdig, kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan.”

15 Nang iwan sila ng mga anghel, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, “Tayo na sa Bethlehem! Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon.” 16 At nagmamadali silang nagpunta at natagpuan nila sina Maria, si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17 Nang makita ito, ipinaalam nila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito.18 Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi sa kanila ng mga pastol.19 Pinahalagahan ni Maria ang lahat ng mga ito sa kanyang kalooban at pinagbulay-bulayan. 20 Nagpupuring umalis ang mga pastol at niluluwalhati ang Diyos sapagkat lahat ng kanilang nakita at narinig ay ayon sa sinabi sa kanila ng anghel.

 

What was God thinking that first Christmas?  When it comes right down to it, the shepherds were the perfect ones to receive the good news: ‘Do not be afraid; for see—I am bringing you good news of great joy for all the people: to you is born this day in the city of David a Saviour, who is the Messiah, the Lord. This will be a sign for you: you will find a child wrapped in bands of cloth and lying in a manger.’ And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, ‘Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom God favours!’    The shepherds were the ones who most needed to hear the Christmas promise – most needed to know that they were ‘favoured ones’ – that they were not despised or forgotten - that they mattered in God’s eyes – and that God was with them even in the messiest, darkest places of their lives.         And that is what God is still thinking as we celebrate the birth of Christ – that we, too, are among the favoured ones – those who need to hear the promise of Christmas once again in the ordinary messiness of our own lives - in the places of our deepest need.